• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5260 Number of all theses in local repository:  4089 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Примена метода дисперзне кинетике у проучавању кинетике одабраних физичкохемијских процеса и хемијских реакција у чврстом стању Stanković, Branislav S., 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2017
Заштита надземних водова од атмосферских пренапона у екстремним условима Banjanin, Mladen S., 1988- Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2017
Modifikacija strukturnih, morfoloških i optičkih svojstava anatas TiO2 nanočestica dopiranjem trovalentnim jonima retkih zemalja Milićević, Bojana R. Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2017
Оптимизација пољопривредне производње на породичним газдинствима у Топличком округу Orović, Dragan G. Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredni fakultet 2017
Određivanje karakteristika elektromagnetske emisije uređaja merenih u Faradejevom kavezu pomoću tehnike obrade retkih signala Munić, Nenad V. 20170907. Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2017
Uticaj kobalta na nosaču kopolimeru poli-4-vinilpiridina i divinilbenzena na oscilatornu evoluciju reakcije Brej-Liebhafski Maksimović, Jelena P. 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2017
Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata, itakonske kiseline i poli(vinil pirolidona) Krezović, Bojana D. 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Novi modeli za unapređenje energetske efikasnosti u polimernoj i srodnim industrijama Vukadinović, Bojana Ž. 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Sinteza i procesiranje nanostrukturnog titan (IV)-oksida za primenu u solarnim ćelijama sa fotoosetljivom bojom Tasić, Nikola B., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Modelom vođen razvoj skladišta podataka zasnovanog na Data Vault pristupu Bojičić, Ivan M. 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet organizacionih nauka 2017
Optimizacija konverzionih modela za izračunavanje intenziteta erozije zemljišta na osnovu aktivnosti radioizotopa 137Cs Petrović, Petrović, 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2017
Termoelektrična i magnetna svojstva NaCo2-xCuxO4 (x=0; 0,01; 0,03; 0,05) Perać, Sanja Z. 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2017
Uporedna studija kliničkih i patomorfoloških karakteristika malignih tumora jezika i poda usne duplje Dimitrijević, Milovan Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 1998
Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke Krunić, Tanja Ž., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Analiza zmačaja atrofije i fokalnih promena mozga u nastanku kognitivnih oštećenja kod bolesnika sa multiplom sklerozom Damjanović, Dušan S., 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Određivanje biomehaničkih, anatomskih i patomorfoloških parametara koji utiču na snagu aneurizmatskog zida i njihova uloga u proceni rizika od rupture aneurizme abdominalne aorte Končar, Igor Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
N-heteroaromatični hidrazoni i dihidrazoni dihidrazida ugljene i tiougljene kiseline:karakterizacija, kvantnomehanička studija i biološka aktivnost Božić, Aleksandra R., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2017
Ispitivanje prediktivnih faktora za pojavu recidiva i dužinu preživljavanja kod obolelih od oksifilnog karcinoma štitaste žlezde Oluić, Branislav D., 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Primena različitih perfuzionih tehnika magnetne rezonance mozga u cilju diferenciranja postterapijskih sekvela i tumorskih promena kod osoba sa glioblastomom Jovanović, Marija V., 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Морфолошке промене у лимбичким структурама мозга пацова условљене матерналном депривацијом Aleksić, Dubravka Z. Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Metabolički profil centralnog nervnog sistema određen pozitronskom emisionom tomografijom pomoću 18 fluorodeoksiglukoze u diferencijalnoj dijagnozi parkinsonizma Brajković, Leposava D., 1962- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Uticaj različitih faktora na preživljavanje arteriovenskih fistula kod bolesnika na hemodijalizi Janković, Aleksandar N., 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Procena efekata operativnog lečenja benignog uvećanja prostate na simptome donjeg urinarnog trakta i kvalitet života Babić, Uroš M., 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Uticaj modulacije GABAa receptora koji sadrže [alfa]5 podjedinicu na promene ponašanja pacova prenatalno izloženih dejstvu lipopolisaharida Batinić, Bojan, 1981- Farmaceutski fakultet 2017
In vitro i in vivo farmakološka karakterizacija atipičnog simpatomimetika lerimazolina Rizvić, Eldina Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2017