• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4518 Number of all theses in local repository:  3572 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Application of macroporous resin and cellulose based materials modified with iron oxides for arsenic removal Taleb, Khaled, 1970- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Uticaj tri(2,3-epoksipropil)izocijanurata kao vezujućeg agensa na karakteristike kompozitnih raketnih goriva Brzić, Saša J. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Određivanje tragova steroidnih hormona i sterola kao indikatora izvora zagađenja rečnih sedimenata metodom tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom Matić Bujagić, Ivana V. 1988- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Matematičko modelovanje rasprostiranja zagađujućih materija u vazduhu u okolini nuklearnih i industrijskih objekata Nikezić, Dušan P. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Antimirkobno dejstvo površinskih aktiviranih sorbenata modifikovanih jonima metala Đolić, Maja B., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Svojstva nanostrukturnih kompozitnih materijala na bazi sepiolita i primena u industriji papira Janković-Častvan, Ivona M. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Uticaj jona srebra, bakra i cinka na svojstva biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata Radovanović, Željko M. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Polimidne konzole za primenu u mikro-elektro-mehaničkim (mems) sistemima Đakov, Tatjana A. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Određivanje ravnotežnih i termodinamičkih parametara nove generacije zelenih rastvarača u cilju industrijske primene Vuksanović, Jelena M. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Hemijsko-strukturna svojstva i biomineralizacija hidroksiapatitnih prevlaka dobijenih visokoenergetskim laminarnim plazma sper postupkom Gligorijević, Bojan R. 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Tirofiban kao potencijalni radiofarmaceutik za detekciju tromboembolijskih poremećaja: animalni model Darkovska-Serafimovska, Marija, 1975- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2016
Korelacija ekspresije MYC i MYCN proteina i autofagije u neuroblastnim tumorima dečjeg doba Samardžija, Gordana Lj., 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Hipotireoza kao faktor srčane insuficijencije kod osoba starije životne dobi Mihajlović, Gordana G., 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Mechano-chemical and thermal treatment of iron bearing waste materials Issa, Hatim Abdalla Sasi. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Radijaciono-hemijska sinteza termo-I pH-osetljivih antibakterijskih srebro/poli(N-izopropilakrilamid-ko- itakonska kiselina) nanokompozita Spasojević, Jelena P. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Transparent nanocomposite films for plastic electronic applications Radmilović, Vuk V. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Predviđanje emisije gasovitih zagađujućih materija na nacionalnom nivou primenom modela zasnovanih na veštačkim neuronskim mrežama Stamenković, Lidija J. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Uklanjanje teških metala iz njihovih vodenih rastvora otpadnom biomasom na bazi kukuruza (Zea mays L.) Petrović, Marija S., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Svojstva i primena solova cerijum (IV) oksida sintetisanih postupkom forsirane hidrolize Gulicovski, Jelena J. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Dobijanje, karakterizacija i optimizacija hipolipemijskih ekstrakata matičnjaka (Melissa officinalis) i grčkog semena (Trigonella foenum-graecum) natkritičnim ugljenik (IV)-oksidom Bogdanović, Aleksandra M., 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Značaj prevencije sekretornog otitisa kod dece sa urođenim rascepom nepca Šubarević, Vladan J., 1962- Univerzitet u Beogradu  -  2016
Analiza mikroanatomskih, histoloških i imunohistohemijskih gangliona geniculi facijalnog živca čoveka Dožić, Aleksandra M., 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Регенеративне особине тетива мишића семитендинозуса и грацилиса код хируршке реконструкције предњег укрштеног лигамента колена Stevanović, Vladan B., 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Termodinamička i transportna svojstva biodizela i njihovih smješa sa dizel gorivom na visokim pritiscima Ivaniš, Gorica R., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2016
Uticaj operativne metode na ishod hirurškog lečenja sindaktilije šake kod dece Kravljanac, Đorđe J., 1967- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016