• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  3632 Number of all theses in local repository:  2891 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Повезаност полиморфизама и експресије глутатион трансфераза класе омега са настанком и прогресијом карцинома прелазног епитела мокраћне бешике Đukić, Tatjana I., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2015
Značaj ranog predviđanja akutnog oštećenja bubrega kod bolesnika sa sepsom posle hirurških intervencija Bojić, Suzana Č., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Ishod hiruške revaskularizacije miokarda uz upotrebu radijalne arterije Petrović, Ivana M., 1967- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2015
Procena efektivnosti hirurškog lečenja katarakte merenjem kvaliteta života operisanih bolesnika Kovač, Bojan P., 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2015
Efekat transkranijalne magnetne stimulacije na spasticitet, funkcionalnu aktivnost i kvalitet života kod osoba sa multiplom sklerozom Rodić, Sindi Ž., 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2015
Evaluacija metode za procenu funkcije šake u manipulativnim zadacima Drljačić, Dragana P., 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Predeono-ekološka analiza biljnih vašiju i njihovih prirodnih neprijatelja u agroekosistemima: diverzitet, biološka kontrola i taksonomski status parazitoida Janković, Marina P., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2016
Značaj Power Doppler ultrazvučnog pregleda za dijagnozu perifernih entezitisa kod bolesnika sa spondiloartritisima Milutinović, Sanja, 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2015
Inter- i intrapopulaciona varijabilnost oblika lista Mercurialis perennis L. i delova cveta Iris pumila L.: uticaj heterogenih uslova svetlosti i antropogeno indukovanog stresa Vujić, Vukica D., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2016
Lipidne nanočestice stabilizovane nejonskim polihidroksilnim surfaktantima: postupak dobijanja, karakterizacija, stabilnost i inkorporiranje lekovite supstance Kovačević, Anđelka B., 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2015
Hormonalni i metabolički status teladi neonatalnog peioda poreklom od primaparnih majki tretiranih sa propiltiouracilom tokom graviditeta Dodovski, Petar A., 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2015
Uticaj infekcije virusom humane imunodeficijencije na genetičku varijabilnost kliničkih izolata BK i JC poliomavirusa Karalić, Danijela Z., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2015
Edafske karakteristike i tipovi staništa šuma crnog bora u Republici Srpskoj Blagojević, Velibor, 1970- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Ispitivanje terapijskih modaliteta u kontroli radijacionih mukozitisa postresekcionih defekata karcinoma orofacijalne regije Radosavljević, Radivoje D. Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2015
Утицај одводњавања на пољопривредна земљишта у приобаљу Дунава Domazet, Milka Đ., 1960- Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredni fakultet 2016
Utvrđivanje povezanosti relevantnih genetskih polimorfizama i nalaza nuklearne magnetne rezonance mozga kod pacijenata sa depresivnim poremećajem Kostić, Milutin, 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2016
Ekogenotoksikološka procena kvaliteta površinskih voda komet testom na različitim tkivima klena (Squalius cephalus L.) Sunjog, Karolina Z., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2016
Analiza primene metode "Kontakt koža -na-kožu" između majke i novorođenčeta Ranković-Janevski, Milica S., 1954- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2015
Морфолошка анализа оштећења ватросталних материјала изложених термошоку Dimitrijević, Marija, 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2013
Emulzije ulje na vodi koje podležu brzoj inverziji faza na koži: stabilnost, koloidna struktura i primena kao nosača fotoprotektivnih supstanci Martić, Radava R., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2016
Издвајање метала из електронског отпада и замена злата, арсена и олова у електронској опреми трокомпонентним легурама Dervišević, Irma, 1964- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2013
Uklanjanje arsena primenom prirodnog i solvotermalno sintetisanog kalcita modifikovanog oksidima metala Markovski, Jasmina S. 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2014
Reakcije alena i nukleofila katalizovane paladijumovim kompleksima Petković, Miloš R., 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2014
Proizvodnja mikrobnih lipaza i proteaza kao aditiva u formulacijama detergenata Grbavčić, Sanja Ž., 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2014
Sinteza, struktura i svojstva biodegradibilnih alifatskih poli(estar etara) Stamenić, Dragana S. 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2014