• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  2981 Number of all theses in local repository:  2268 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi 2-hidroksialkil akrilata i itakonske kiseline za kontrolisano otpuštanje oksaprozina Babić, Marija M. 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2015
Mogućnosti i optimizacija sletanja na južnu hemisferu Marsa Marčeta, Dušan M. Univerzitet u Beogradu  -  Matematički fakultet 2015
Mikrotalasni filtri u talasovodnoj tehnici sa štampanim diskontinuitetima Stefanovski, Snežana Lj. 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2014
Sinteza i strukturna karakterizacija mikroporoznih arsenata i fosfata Kovač, Sabina Z. Univerzitet u Beogradu  -  Rudarsko-geološki fakultet 2015
Razvoj imobilisanih sistema peroksidaze iz rena (Armoracia rusticana) za polimerizacione reakcije i uklanjanje fenola iz otpadnih voda Prodanović, Olivera L. 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2015
Eksperimentalno određivanje i termodinamičko modelovanje ravnotežnih dijagrama stanja trojnih sistema Ge-Sb-Ag i Ge-Sb-In Premović, Milena M. 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2014
Karakterizacija nestandardnih koncentrata bakra i mogućnosti njihove prerade Mitrovski, Aleksandra M. 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnički fakultet u Boru 2015
Procena i prognoza ekohemijskog statusa reka Srbije uz optimizaciju i evaluaciju metoda za statističku obradu baza podataka dugoročnog monitoringa Ilijević, Konstantin. 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2015
Imunoproteomika alergena hrane, modifikovanih derivata alergena i alergenih peptida rezistentnih na digestiju Apostolović, Danijela Lj. 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2015
Spektralno prepoznavanje grafova i mreža Jovanović, Irena M. 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Matematički fakultet 2014
Uticaj temperature sagorevanja uglja na nastajanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika u termoelekranama i posledice po životnu sredinu Pergal, Miodrag M. 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2015
Mehanizmi relaksantnog efekta natrijum-sulfida na uterus pacova in vitro Mijušković, Ana M. Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2015
2-alkiliden-4-oksotiazolidin-s-oksidi: sinteza, struktura i hemijse transformacije Džambaski, Zdravko. Univerzitet u Beogradu  -  Hemijski fakultet 2015
Nanokompoziti srebro/poli(N-vinil-2-pirolidon) i srebro/alginat dobijeni elektrohemijskim postupcima Đurđević, Željka S. 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2015
Biosorpcija odabranih teških metala kompostom Myriophyllum spicatum Milojković, Jelena. 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2015
Antioksidativna aktivnost ekstrakata kafe i njihov uticaj na aktivaciju trombocita Ranić, Marija. 1968- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2015
Elektrohemijska i površinska karakterizacija trokomponentnih legura sistema Ag-Cu-Zn u blisko neutralnim hloridnim rastvorima Dimitrijević, Stevan P. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnički fakultet u Boru 2015
Elektrohemijska i površinska karakterizacija trokomponentnih legura sistema Ag-Cu-Zn u blisko neutralnim hloridnim rastvorima Dimitrijević, Stevan P. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnički fakultet u Boru 2015
Investigation of silicon carbide based high voltage and high power electronics components / Imhimmad Alsadik Abood. Abood, Imhimmad Alsadik. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2015
Investigation of silicon carbide based high voltage and high power electronics components / Imhimmad Alsadik Abood. Abood, Imhimmad Alsadik. Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2015
Statistički problemi ocenjivanja količnika disperzija i visokih kvantila raspodela Stanojević, Jelena. 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Matematički fakultet 2015
Statistički problemi ocenjivanja količnika disperzija i visokih kvantila raspodela Stanojević, Jelena. 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Matematički fakultet 2015
Statistički problemi ocenjivanja količnika disperzija i visokih kvantila raspodela Stanojević, Jelena. 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Matematički fakultet 2015
Analiza raspodela i dinamike isparljivih organskih jedinjenja i aerosola u troposferi Stojić, Andreja M. Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2015
Modeliranje hidrološkog ciklusa u integrisanom geofizičkom sistemu Vujadinović Mandić, Mirjam P. 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2015