• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5919 Number of all theses in local repository:  4567 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Prednosti metode po Mitchellu u hirurškom lečenju čukljevitog stopala Mikić, Nadan Lj., 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Povezanost dimenzija ličnosti sa mehanizmima odbrane kod depresivnih pacijenata Čolović, Olga U., 1965- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Procena dijagnostičke vrednosti grupe brzih i jednostavnih kliničkih testova za dijagnozu suvog oka Dačić Krnjaja, Bojana M., 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Značaj ehokardiografije i ambulatornog praćenja arterijskog krvnog pritiska za rano otkrivanje, tok i prognozu dijabetesne kardiomiopatije Stevanović, Angelina, 1967- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Eritropoetin kao biološki marker procene ishoda lečenja politraumatizovanih pacijenata Arsenijević, Vladimir, 1970- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2017
Efekti pola i heterogenih uslova svetlosti u populacijama dvodome vrste Mercurialis perennis L. na diferencijalnu herbivoriju Selaković, Sara D., 1988- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Investigation of superconductivity in graphene and related materials using AB-initio methods Pešić, Jelena R. Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2017
Photoelectrochemical cell based on titanium dioxide nanotubes modified by iron oxide Omymen, Waleed Mohammed, 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2018
Biohemijski parametri oksidativnog, nutritivnog i inflamatornog statusa u predikciji mortaliteta kod pacijenata na hemodijalizi Antunović, Tanja, 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2017
Klinički i sudskomedicinski značaj analize povezanosti polimorfizama ACE i ACTN3 gena sa parametrima srčane morfologije i funkcije nakon dugotrajnog i intenzivnog opterećenja kardiovaskularnog sistema Durmić, Tijana S., 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Analiza ekspresije i uloge humanog gena SOX14 u neuralnoj diferencijaciji in vitro i regulaciji malignog fenotipa Stanisavljević, Danijela D. Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Klinička procena uspešnosti imedijatno opterećenih kratkih samourezujućih implantata ugrađenih u bočnu regiju gornje vilice Todorović, Vladimir S., 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2017
Potencijalna uloga gubara (Lymantria dispar, L.) kao bioindikatora zagađenosti životne sredine: uticaj hroničnog izlaganja kadmijumu na razviće, aktivnosti digestivnih enzima srednjeg creva, mehanizme detoksifikacije i stepen oštećenja DNK Matić, Dragana R., 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Risken-Nummedal-Graham-Haken instabilities and self-pulsing in quantum cascade lasers Vuković, Nikola N., 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2018
Functional and biological properties of enzymatically modified wheat gluten Elmalimadi, Mohamed Bashir, 1967- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2018
Kinetika i uticaj mehaničkih metoda na poboljšanje unakrsne mikrofiltracije i ultrafiltracije model rastvora voćnih sokova Urošević, Tijana M., 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2018
Struktura i svojstva višeslojnih Al-Mg traka dobijenih hladnim valjanjem Alil, Ana B., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2018
Ефекти флуктуација почетних стања у сударима PbPb и pPb у експерим,енту CMS Devetak, Damir D. 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2018
Analiza efikasnosti primene reverzibilne okluzalne terapije u lečenju temporomandibularnih disfunkcija - meta-analiza Kuzmanović, Jovana M., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2017
Diverzitet kompleksa vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita i kukuruza u Srbiji Obradović, Ana M., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredni fakultet 2017
Primena fazi logike za rešavanje NP-teških problema rutiranja vozila i lokacije resursa metodama računarske inteligencije Radojčić, Nina, 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Matematički fakultet 2018
Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke primenom mikrofonskog niza Bijelić, Miloš R., 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2018
Утицај антропогених фактора на интензитет ерозије у југоисточној Србији Babović, Stefana Lj. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Оптимизација проблема управљања односима користи и трошкова при распоређивању пројеката применом метахеуристичких алгоритама Glišović, Nataša S., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Matematički fakultet 2017
Функције базиса ултра високог реда и сингуларне функције базиса у анализи аксијално симетричних металних структура Krneta, Aleksandra J., 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Elektrotehnički fakultet 2018