• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6190 Number of all theses in local repository:  4795 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog kalcijum-hidroksidom i oksidima železa za uklanjanje jona teških metala iz vode Karanac, Milica, 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2018
Утицај савремених климатских колебања и потенцијалних промјена климе на фитогеографска обиљежја Републике Српске Popov, Tatjana S., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Geografski fakultet 2017
Uticaj sistemske skleroze na građu i funkciju srca i perifernu mikrocirkulaciju Zlatanović, Maja B., 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Kliničke i epidemiološke karakteristike sindroma multiple endokrine neoplazije tip 1 i mehanizmi inaktivacije MEN1 gena u tumorskim tkivima endokrinog i van endokrinog sistema Isailović, Tatjana V., 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Efekti anestezije indukovane propofolom na sinaptičku plastičnost, aktivnost dopaminskog sistema i ponašanje juvenilnih pacova Pavković, Željko Z., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Mikromorfološke karakteristike pripoja i segmenata prednje ukrštene veze i njihov mogući uticaj na mesto povređivanja i način rekonstrukcije ove veze Vukomanović, Boris D., 1972- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Примена електронске парамагнетне резонантне спектроскопије за испитивање коформационих промена албумина методом спинског обележавања Pavićević, Aleksandra A., 1988- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2018
Metaheuristički pristup rešavanju jedne klase optimizacionih problema u transportu Kovač, Nataša Đ. 1971- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2018
Uticaj primene jonskih aktivatora na bazi d-metala Zn, Co, Cu, Ni, Mo i laserskog zračenja na energetsku efikasnost procesa dobijanja vodonika alkalnom elektrolizom Perović, Ivana. 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet za fizičku hemiju 2018
Prognostički značaj komorbiditeta u bolesnika sa lokoregionalno uznapredovalim, inoperabilnim planocelularnim karcinomima glave i vrata Kreačić, Miroslav V., 1961- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Prognostički značaj elektromehaničke funkcije leve pretkomore za pojavu rekurentne atrijalne fibrilacije, lečene radiofrekventnom terapijom Đikić, Dijana M., 1970- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Uloga prenatalno neinvazivnog fetalnog skrininga u kontroli blizanačkih trudnoća nastalih postupkom vantelesnog oplođenja Pilić, Igor Ž., 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Ekološki činioci u međunarodnim odnosima - studija slučaja zemalja Magreba Darduri, Zainab Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet političkih nauka 2018
Promene strukture DNK izazvane proteinom HsOrc4 Divac, Aleksandra, 1975- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2008
Karakterizacija humanog mišićnog proteina Ankrd2 Kojić, Snežana, 1967- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2002
Prenatalna dijagnostika cistične fibroze primenom metoda rekombinantne DNK Radojković, Dragica, 1959- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 1997
Biomarkeri akutnog oštećenja bubrega nakon kardiohirurških operacija odraslih pacijenata Radović, Mina M., 1965- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Postizanje hemodinamske stabilnosti infuzionim rastvorima ciljanom nadoknadom tečnosti u kolorektalnoj hirurgiji Cvetković, Ana D., 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Uticaj redoks disbalansa i inflamacije na aktivnost enzima paraoksonaze 1 i njegovu distribuciju na lipoproteinima visoke gustine u sindromu policističnih jajnika - efekat na kardiovaskularni rizik Perović Blagojević, Iva M., 1972- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2018
Sinteza, funkcionalizacija i primena aktivnih ugljeničnih mikro i nano materijala Krstić, Sanja, 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2018
Fitohemijska i morfološka diferencijacija prirodnih populacija Satureja montana L., S. kitaibelii Wierzb. ex Heuff. i S. subspicata Bartl. ex Vis. (Lamiaceae) Dodoš, Tanja, 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Identifikacija i molekularna karakterizacija herpesvirusa konja Radalj, Andrea S., 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2018
Uticaj dodavanja neorganskog fosfora različitog porekla u ishrani brojlera na proizvodne rezultate i stepen mineralizacije koštanog sistema Pavlović, Marija S., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet veterinarske medicine 2018
Ultrastrukturne promene u limfocitima periferne krvi bolesnika sa Diabetes mellitus-om tip 2 Martinović, Tamara I., 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Ispitivanje antimalarijskog potencijala novosintetisanih aminohinolina u in vitro i in vivo sistemima Srbljanović, Jelena D., 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2018