• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6468 Number of all theses in local repository:  5032 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Dugoročni efekti kateter-ablacije sporog puta atrioventrikularnog čvora Kocijančić, Aleksandar M., 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Karakterizacija osmotski aktiviranih jonskih struja u membrani citoplazmatskih kapi izolovanih iz sporangiofora gljive Phycomyces blakesleeanus Burgeff Križak, Strahinja V., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Uticaj bioimpedantne spektroskopije na kardiovaskularne pokazatelje i kvalitet života kod hroničnih bolesnika na lečenju hemodijalizom Paunić, Zoran T., 1958- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Značaj ultrasonografije u detekciji neoangiogeneze adneksalnih masa Maglić, Rastko K., 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Kliničko genetska analiza pacijenata sa familijarnom amiotrofičkom lateralnom sklerozom u populaciji Srbije Marjanović, Ivan V., 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Uticaj utreniranosti i polimorfizama u genima za glukokortikoidni, mineralokortikoidni i adrenokortikotropni receptor na fiziološku adaptaciju hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne osovine na hronično ponavljani fizički stres Popović, Bojana M., 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Povezanost hipermetilacije promotora BRCA1, p16, MGMT, RASSF1 i CDH-1 gena i toka bolesti bolesnica sa estrogen-receptor, progesteron-receptor i her-2 receptor negativnim karcinomom dojke Kozomara, Zoran B., 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Oralno zdravlje korisnika domova za stara lica - procena, nega i uticaj na kvalitet života Petrović, Miloš M., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2018
Effects of anthocyanins and their metabolites on the function of human endothelial cells and platelets in vitro Krga, Irena S., 1989- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Povezanost ekspresije PTEN proteina i prognoze bolesti kod žena obolelih od ranog karcinoma dojke lečenih ovarijalnom ablacijom Ursulović, Tamara, 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji Samardžić, Stevan S., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Farmaceutski fakultet 2018
Definisanje prediktivnih faktora biološkog ponašanja folikulskih tumora štitaste žlezde Zorić, Goran V., 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Ispitivanje prediktivnih faktora kašnjenja u postavljanju dijagnoze i liječenju tuberkuloze na području Crne Gore Bojović, Olivera V., 1962- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Начела градитељског предања и њихова савремена примена Obradović, Tihomir S. Univerzitet u Beogradu  -  Arhitektonski fakultet 2018
Ispitivanje prognostičkog značaja faktora hipoksije, metaboličkih markera i markera neoangiogeneze u ranom invazivnom karcinomu grlića materice Milenković, Svetlana, 1963- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Molekularno profilisanje i karakterizacija trostruko negativnih i hormonski zavisnih tumora dojke Nedeljković, Milica D., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2018
Morfološke karakteristike nutritivnih kanala alveolarnog i nepčanog nastavka gornje vilice i njihov anatomski odnos sa velikom nepčanom arterijom i nervom Ćetković, Dejan, 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2018
Značaj Dopler ehosonografije u proceni stepena fetalne anemije u trudnoćama sa Rh aloimunizacijom Marjanović Cvjetićanin, Mirjana B., 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Morfološke i biohemijske promene u prefrontalnom korteksu, amigdaloidnom telu i hipokampalnoj formaciji mozga pacova uslovljene pojedinačnim produženim stresom Petrović, Romana Lj., 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Značaj kliničkih, biomolekularnih i patoloških parametara za prognozu Ewing sarkoma kosti kod dece Paripović, Lejla, 1964- Univerzitet u Beogradu  -  2018
Uticaj različitih modifikacija površine titana fizičkim i hemijskim metodama na njegovu citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva Magić, Marko Z., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Stomatološki fakultet 2018
Evaluacija morfoloških parametara tumora muskuloskeletnog sistema pre i nakon neoadjuvantne hemioterapije primenom tehnika magnetne rezonance Ćirković, Predrag R., 1972- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018
Analiza ekspresije, aktivnosti i lokalizacije FeAPL1- novog tipa asparatične proteinaze heljde -Fagopyrum esculentum Moench- Milisavljević, Mira. Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 2009
Analiza regulatornih regiona i ekspresija sgm gena bakterije Micromonospora zionensis Kojić, Milorad O., 1963- Univerzitet u Beogradu  -  Biološki fakultet 1994
Značaj određivanja RAD51 genskog polimorfizma u cilju predikcije nastanka ili prognoze u lečenju kolorektalnog karcinoma kod populacije u Srbiji Petrović Šunderić, Jelena, 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Medicinski fakultet 2018