• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN
Search

Basic search by several criteria, in latin alphabet. It is not necassary to use diacritical marks or truncation. Enter the word or part of the word that you want to find. Logical operator between fields is „and“.Local repository:

For search by additional criteria, click the arrow. 

Search results Number of theses:  89
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Проучавање паразитских гљива на дивљој трешњи (Prunus avium L.) са посебним освртом на биоекологију Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) J. Schroet. Marković, Miroslav P. 1961- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Планирање предела као инструмент просторног развоја Србије Vasiljević, Nevena B., 1965- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Šumska zemljišta planine Javor u Republici Srpskoj Kapović, Marijana Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Таксономска и еколошка истраживања врста рода Vaccinium L. у Србији Bjedov, Ivana R., 1975- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Еколошки и економски ефекти одрживог управљања земљишним ресурсима планинског подручја општине Љубовија Todosijević, Mirjana M., 1971- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Očvršćavanje urea-formaldehidnog adheziva za ploče iverice u prisustvu nekih domaćih drvnih vrsta Popović, Mlađan M., 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Однос државе и приватних шумовласника према шуми као основ дефинисања модела панирања газдовања шумама у Србији Petrović, Nenad M. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Primena bliske infracrvene spektroskopije u predviđanju svojstava termički modifikovanog drveta bukve sa lažnom srčevinom Todorović, Nebojša, 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Zenerov model viskoelastičnosti za ortotropno čvrsto telo i njegova primena u mehanici drveta Mirić-Milosavljević, Mira, 1959- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2012
Најчешће микозе и псеудомикозе питомог кестена, са посебним освртом на врсту Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Radulović, Zlatan B., 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Ektomikoriza četinarskih vrsta drveća u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na mikorizu munike - Pinus heldreichii Christ Lazarević, Jelena S., 1971- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Varijabilnost anatomskih, fizioloških i morfoloških karakteristika različitih provenijencija bukve u Srbiji Stojnić, Srđan M., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Ефекти противерозионих радова на стање ерозије у Грделичкој клисури и Врањској котлини Braunović, Sonja Z., 1964- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Процена генетског потенцијала таксодијума (Taxodium distichum (L.) Rich.) у семенској састојини код Бачке Паланке Popović, Vladan M., 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka Đunisijević-Bojović, Danijela M., 1975- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Мелиоративни ефекти противерозионих пошумљавања на подручју Грделичке клисуре и Врањске котлине Lukić, Sara S., 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Земљишта Старобељског ујезда Харковске губерније Zloković, Đorđe Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredno-šumarski fakultet 1927
Развој, еколошки услови и мере унапређења културе дувана у нашим јужним реонима Kažić, Milutin Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredno-šumarski fakultet 1939
Шумадинка, њено порекло и особине Belić, Jovan E. Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredno-šumarski fakultet 1937
Efekti nekih predtretmana na hemijski sastav juvenilnog i zrelog drveta poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soó & Simon) i mogućnosti primene tako modifikovanog drveta Popović, Jasmina J. 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Geneza, osobine i ekološko-proizvodni potencijali zemljišta u šumama bukve, jele i smrče na planini Lisina kod Mrkonjić Grada Eremija, Saša, 1972- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Varijabilnost terpenskog sastava i morfoloških karakteristika četina Taxus baccata L. u Srbiji Stefanović, Milena M., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Типови шума Копаоника као еколошки основ реалног планирања газдовања - одрживог управљања шумским екосистемима Šljukić, Biljana S., 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Конзервација и усмерено коришћење генофонда црне тополе (Populus nigra L.) на подручју Великог ратног острва Maksimović, Zoran B., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Процена потенцијалне ерозије земљишта применом USLE и PESERA модела на подручју слива акумулације Првонек Perović, Veljko S. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Стање и развој састојина букве, јеле и смрче прашумског порекла у Србији као основ за планирање и обезбеђивање природи блиског газдовања Obradović, Snežana Lj., 1965- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Florističke karakteristike šuma crnog i belog bora na serpentinitu i peridotitima u zapadnoj i centralnoj Srbiji Novaković-Vuković, Marijana R., 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Диверзитет врста рода Phytophthora и њихова улога у пропадању стабала у лишћарским шумама у Србији Milenković, Ivan Lj., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Procena varijabilnosti prirodnih populacija crne topole (Populus nigra L.) na području Vojvodine primenom genetičkih markera Čortan, Dijana R., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Tržišni potencijali i ekonomski efekti održivog korišćenja drvnih peleta kao biogoriva u Srbiji Petrović, Slavica. 1976- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа, као чинилац развоја шумарства приватног сектора у Србији Nedeljković, Jelena, 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Процес ацидификације као фактор деградације земљишта на подручју источне Србије Beloica, Jelena R., 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
The impact of wood market on socio-economic component of sustainable development of wood sector in Serbia Vasiljević, Aleksandar Lj. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Примена Аналитичког хијерархиског процеса (АХП) и партиципативног одлучивања у управљању Националним парком "Фрушка гора" Lakićević, Milena D., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Razmnožavanje nekih ugroženih vrsta karanfila (Dianthus L.) metodom mikropropagacije Marković, Marija J., 1978- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana Kostić, Olga A., 1966- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Утицај фактора спољашње средине на цветање дрвенастих врста из пододељка Magnoliophyta у Београду Stojičić, Đurđa L., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Taksonomija i uticaji staništa na karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) u Srbiji Perović, Marko, 1977- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2013
Uticaj ekoloških faktora i sastojinskih karakteristika na prirodnu obnovu šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg. Ehr.) na Fruškoj Gori Babić, Violeta, 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Uticaj polielektrolita na interakciju drveta i vodorazredivih premaza Palija, Tanja B., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Uticaj potražnje kompozitnih proizvoda od drveta u Evropi na tržište drvnih proizvoda u Srbiji Sretenović, Predrag M. Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredno-šumarski fakultet 2015
Развој методологије за одређивање зона заштите од површинског наноса на експерименталним деоницама слива реке Дрине Županski, Danica Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Варијабилност фенотипских и морфолошких карактеристика млеча у природним и урбаним популацијама Simović, Isidora M., 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Ефекти противерозионих радова у сливу реке Јабланице узводно од будуће водне акумулације "Ровни" Stefanović, Tomislav, 1958- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Ерозија као фактор деградације предела у скијашким центрима Србије Radić, Boris P., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Фактори настанка бујичних поплава у Србији Petrović, Ana M., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Типови шума у прашуми Перућица Lučić, Radovan J., 1969- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Унапређење масовне производње лисно-декоративних култивара букве калемљењем Nonić, Marina Ž., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Одређивање шумских фитоценоза Kосмаја комбиновањем стандардног фитоценолошког метода и фотоинтерпретације Stajić, Snežana A., 1973- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Edafske karakteristike i tipovi staništa šuma crnog bora u Republici Srpskoj Blagojević, Velibor, 1970- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Евалуација употребног потенцијала паркова Београда у функцији операционализације процеса пејзажног пројектовања Galečić, Nevenka M., 1963- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Uporedna analiza fenotipske stabilnosti sadnica vrsta roda Poulownia Siebold & Zuccarini na različitim staništima Mitrović, Suzana Ž., 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Tipologija privatnih šumovlasnika u Srbiji: emogućnosti njihovog organizovanja u cilju mobilizacije drvnih resursa Glavonjić, Predrag V., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Uticaj gustine sadnje i ekoloških uslova na kvalitativnu strukturu sadnica selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija Aigeiros Duby) Rebić, Milan Č., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда Stojanović, Nadežda, 1974- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Рано утврђивање компатибилности Sato-Zakura трешања и домаћих подлога спајањем калуса у условима in vitro Skočajić, Dragana M., 1971- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Botryosphaeriaceae kompleks na različitim drvenastim vrstama u Srbiji Zlatković, Milica P., 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Могућност побољшања адхезије УВ акрилног премаза на подлози од термотретираног дрвета букве Dobić, Jovan, 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Анатомске особине стабала Taxodium distichum (L.) Rich. на алувијалним стаништима у Србији Jokanović, Dušan, 1980- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Принцип одрживости (трајности) у приватним шумама у Србији Kisin, Bratislav M., 1965- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Утицај режима влажења на карактеристике станишта храста лужњака (Quercus robur L.) у Равном Срему Nikolić, Vesna, 1982- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Утицај чеповања и прихрањивања на развој плантажа тополе и врбе за производњу биомасе на депосолима ПД РБ "Колубара" Д.O.O. - Лазаревац Todorović, Nebojša J., 1961- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Утицај антропогених фактора на интензитет ерозије у југоисточној Србији Babović, Stefana Lj. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Генетички потенцијал веза (Ulmus laevis Pall.) за производњу наменског садног материјала Devetaković, Jovana, 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2017
Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја Централне Србије Vulević, Tijana Z., 1984- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2017
Анализа антропогених утицаја на природне ресурсе у зони рударског басена "Колубара" даљинском детекцијом Tomić, Milisav D. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Tipovi antropogenih promena predela u Boki Kotorskoj Božović, Goran. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 1989
Структурна, еколошка и социолошка истраживања травњака рекреативних површина Petrović, Jovana Ž., 1983- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Организација система управљања и типови управљача заштићених подручја у Србији Đorđević, Ilija Đ., 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2017
Производни потенцијал дрвне биомасе и утицај на циљеве газдовања шумама Marinković, Marko M., 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Унапређење пословања у јавним предузећима шумарства и заштите природе у Србији, кроз подстицање интрапредузетништва запослених Poduška, Zoran B. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Хидролошки и псамолошки ефекти противерозионих радова на бујичним подсливовима Јужне Мораве Radonjić, Jasmina B., 1986- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Заштита од ерозије и бујичних поплава као елемент система заштите животне средине на територији града Београда Trivan, Goran, 1962- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Biologija i ekologija invazivne vrste Aster lanceolatus Willd. complex Nešić, Marija M., 1979- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2017
Geneza, osobine i proizvodni potencijal šumskih zemljišta na Kozari Kneginjić, Igor Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Могућност примјене аерофотограметрије при уређајној (састојинској) инвентури шума у Републици Српској Čuković, Duško, 1968- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Утицај хортикултурне терапије на ментално здравље људи у урбаним срединама Vujčić, Maja, 1985- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Плански приступ газдовању буковим шумама у Србији Vasić, Vladimir, 1987- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Утицај антропогеног загађења на деградацију земљишта шире околине града Бора Jaramaz, Darko, 1981- Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Вегетација влажних станишта у Србији у условима климатских промена Чавловић, Драгана, 1984- 15291239 Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2018
Mogućnost primene termički modifikovanog topolovog furnira u proizvodnji furnirskih ploča Lovrić, Aleksandar, 1974- 12878695 Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2015
Suše i proces aridizacije kao faktor degradacije zemljišta na području Deliblatske peščare MANSOUR, Yousef Ali Bohajar Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2016
Анализа обрадљивости храстовине при обимном глодању Đurković, Marija D., 1982-, 22164327 Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Истраживање утицаја пречника и квалитета букове обловине на количину главних и споредних производа у пиланској преради дрвета Popadić, Ranko V. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Утицај еколошких и енергетских фактора на коришћење чврстих дрвних горива у Србији Furtula, Mladen, 1976-, 12906343 Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Утицај различитих препарата исхране на морфоанатомске карактеристике садница шумских воћкарица Ćirković-Mitrović, Tatjana T. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Утицај технологије производње и провенијенције на квалитет и успех пошумљавања садницама црног бора (Pinus nigra Arnold) Škorić, Mirko R. Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2014
Планирање развоја мреже шумских путева у мешовитим шумама букве и јеле применом вишекритеријумске анализе . Ljubojević, Darko, 1981-, 29136231 Univerzitet u Beogradu  -  Šumarski fakultet 2019
Optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje prepečenice od šljivovog vina tipa Pruvin Ljekočević, Marko, 1961-, 36759143 Univerzitet u Beogradu  -  Poljoprivredno-šumarski fakultet 2019